- www.veldhuizen-partners.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dienstverleningsdocumenten

Advieswijzer
Deze dient u te bewaren bij uw polissen

 

Over ons

Veldhuizen & Partners Assurantiën is een landelijk werkend ongebonden intermediair sinds 1975.
Wij verrichten onafhankelijke adviesdiensten
op afstand voor particulieren en zakelijke cliënten op het gebied van:

  • Schadeverzekeringen (geen inkomensverzekeringen);

  • Zorgverzekeringen.


Wij adviseren en bemiddelen voor u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de verzekeraar.
Met deze advieswijzer geven wij informatie over wat u van ons mag verwachten met betrekking tot de genoemde
adviesdiensten.

Onze bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres:                               Luteynmarke 30, 8016 NA  Zwolle
Bezoekuren op werkdagen:           maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.15 uur
Telefoonnnummer:                      038 – 4602727
E-mailadres:                                info@veldhuizen-partners.nl
Website:                                     www.veldhuizen-partners.nl

In noodgevallen zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer: 06-1974 6 321
Heeft u een vraag of wilt u eenvoudig een foto of document naar ons versturen?
Dan kunt u dat doen (bij voorkeur) per e-mail of anders via WhatsApp (06-49 7 49 065)
Een reactie op WhatsApp kunt u verwachten tijdens kantooruren.

Wat mag u van ons verwachten

Wij beginnen met het in kaart brengen van uw huidige situatie en uw wensen. Hieruit volgt een advies.
Deze brengen wij aan u uit en bespreken wij met u.

Dit advies heeft als doel u te helpen bij de realisatie van uw wensen door het inzetten van verzekeringsproducten
van verzekeraars.
Onze ondersteuning hierbij bestaat uit het bemiddelen tussen u en de betreffende verzekeraar.
Daarbij geven wij informatie en uitleg over de producten die daarbij een rol spelen.

Heeft u de keuze voor één of meerdere producten gemaakt? Dan bemiddelen wij bij het afsluiten ervan.
Ook controleren wij de polis en andere gegevens en beoordelen wij of het product aansluit op uw wensen.

Nadat u het betreffende product heeft afgesloten, bieden wij u hulp aan bij een mogelijke mutatie, schade, oversluiting
en opzegging.
Tevens stellen wij ons advies bij na een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden, mits u ons daarvan op de hoogte stelt.

Verder zij wij u behulpzaam bij het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting. De aangifte wordt door ons verzorgd
op basis van de door u verstrekte gegevens.
Uiteraard bent u verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden. Wij geven geen belastingadvies.

Wij zullen op uw verzoek handelingen en u informeren.
Wij onderhouden daarbij namens u de contacten met de verzekeraar bij wie het betreffende product is afgesloten
(conform richtlijnen van de AFM).

Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden ten aanzien van uw product wijzigt, wordt u vanuit de verzekeraar of
door ons kantoor hierover geïnformeerd.

Onze verwachtingen

Wij verwachten van u, dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.
Zo zijn wij in staat om de via onze bemiddeling ondergebrachte producten actueel te houden.
Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in uw gezinssituatie, adreswijziging, wijziging van inboedel, verbouwing, enz.

Heeft u elders verzekeringen en/of financiële producten ondergebracht? Dan horen wij dat graag.
Deze informatie is namelijk nodig om te bepalen of er sprake is van een passende, onder- of oververzekering.

Wij gaan er vanuit, dat wanneer wij uw medewerking vragen voor het verstrekken van gegevens, u deze binnen een redelijke
termijn van 5 werkdagen zult verlenen.

De verzekeringnemer is verplicht om de op het polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig
te controleren.
Afwijkingen en/of onjuistheden dienen binnen 8 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk of per e-mail aan ons kantoor
gemeld te worden.
Na afloop van deze termijn wordt als vaststaand aangenomen dat de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens juist zijn
overgenomen en dat de gegevens op het polisblad en op andere bij de verzekering behorende documenten correct zijn.

Wij ondernemen dan actie en laten dit indien nodig corrigeren.
Wij gaan er ook vanuit, dat u de (polis)voorwaarden doorleest en eventuele vragen daarover aan ons stelt.
Tevens verwachten wij dat u tijdig, conform de (polis)voorwaarden, uw betalingsverplichting nakomt.

Uw betalingsverplichting

Bij het afsluiten van een overeenkomst spreken wij met u af hoe u uw betalingsverplichting moet nakomen.
Het is belangrijk dat u tijdig betaalt, conform de (polis)voorwaarden.
Als u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet, kunt u van de gevolmachtigde/verzekeraar en/of eventueel
via ons kantoor een herinnering krijgen.
Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.
Bij schade kan de verzekeraar weigeren de schadeclaim in behandeling te nemen of te vergoeden.
Tevens kunt u mogelijk een CIS en/of Fish-registratie krijgen en/of de wederpartij kan de vordering uit handen geven.
Alle hieraan verbonden kosten, hoe dan ook genaamd, zijn voor uw rekening.

Voor motorvoertuigen (auto- bromfiets, ook Spartamet) is onverzekerd  (of niet geschorst bij de RDW) in het bezit zijn strafbaar,
ook al kunt u het voertuig niet meer gebruiken. (Administratieve ambtelijke (register)controle.
De boete bedraagt dan circa € 449,- (2017). In bezwaar gaan is eigenlijk onbegonnen werk.
Aan dit onderdeel mogelijk strafbaar feit kunt u geen rechten ontlenen.

Onze relatie met verzekeraars en financiële instellingen

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende maatschappijen te adviseren.
Dit betekent echter niet dat wij met alle verzekeraars en/of financiële instellingen zaken doen.
Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een selecte groep verzekeraars.
Een lijst met namen van verzekeraars/financiële instellingen met wie wij (indirect) een relatie onderhouden, staat
vermeldt onderaan deze pagina.

Onze vergoeding

Wij ontvangen voor schadeverzekeringen een vergoeding op basis van provisie. Van de verzekeraars en
financiële instellingen waar één of meerdere van uw producten zijn gesloten, ontvangen wij een vergoeding
die onderdeel vormt van de premie en/of rente die bij u in rekening wordt gebracht.
Voor bromfietsen en campers brengen wij € 20,- fee (te vermeerderen met assurantiebelasting) per kalenderjaar in
rekening (zonder restitutie).

Voor het verhalen/behandelen van een (auto)schade buiten de polis om, brengen wij kosten in rekening.
In veel gevallen kunnen deze kosten rechtstreeks bij de tegenassuradeur verhaald worden.
Het basistarief bedraagt € 40,-. Indien de procedure langer dan 30 dagen aanhoudt, bedraagt het tarief
€ 85,- per uur (minimaal € 85,- per dossier).

Indien wij extra diensten verlenen, waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u
hierover (bijv. bij het verzorgen van uw belastingaangifte). Wij geven geen belastingadvies.

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05027093, AFM-vergunningnummer: 12013098,
Kifid: 300008958.

Wij voldoen aan de eisen om schade- en zorgverzekeringen te mogen bemiddelen. Daarnaast zijn wij in het bezit van een
passende beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te verbreken.
Ook wij kunnen het initiatief daartoe nemen. Dit laat onverlet dat bestaande (verzekering) contracten in stand blijven.

Klachten

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag van u. Na ontvangst van de klacht zullen wij
spoedig contact met u opnemen om samen tot een oplossing te komen.
Mochten wij er niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Kifid (300008959). Desgewenst kunt u zich ook wenden tot de
burgerlijke rechter.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.

De advieswijzer kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De gewijzigde versie kunt u terugvinden op onze
website (www.veldhuizen-partners.nl) onder de rubriek nieuws/downloads.

Maatschappijen

Allianz, Arag, Ardanta*, ASR, Avero Achmea*, Bovemij, DAS, De Amersfoortse*, De Goudse*, Delta Lloyd, Europeesche,
Generali, Klaverblad*, London, Midglas, Monuta*, Nationale Nederlanden, ONVZ*, Stad Holland*, Reaal*, De Vereende*
(Rialto), VGZ*.

*rechtstreeks, overige Nedasco Assuradeuren
01-05-2018


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu